Hur gör man en målgruppsanalys?

 • Att definiera en målgrupp är en vital del för att lyckas med sin marknadsföring och därmed sina affärs- och säljmål. Att avgränsa sig till sin målgrupp är viktigare än vad man kan tro och stärker ditt varumärke. Men hur tar man reda på vilken målgrupp man har, och ska rikta sig mot? Vi berättar hur du gör en målgruppsanalys.

  En målgruppsanalys kan göras på flera olika sätt beroende på din e-handels förutsättningar och situation. Med andra ord, var man befinner sig i sin e-handelsresa. Syftet med en målgruppsanalys är att få en bättre inblick i vilka som är din målgrupp och hur du når dem.

  HYPOTES
  Det första steget i en målgruppsanalys är att ta fram en hypotes, alltså ett antagande kring vilka som är din målgrupp. Att avsätta tid till denna process är att föredra, så att hypotesen blir utförligt gjord. Hypotesen är nämligen grundbulten i hela analysen och är den som i slutet av analysen kommer att bekräftas eller förkastas. Om du har tillgång till data, din egen eller konkurrenters, är det en god idé att luta dig mot den när du gör dina antaganden. Bortsett från data är det viktigt att du i detta steg av målgruppsanalysen ställer frågor kring dina kunders behov. Varför vill de ha din produkt? Vad behöver de och vilka är de?

  SAMLA IN DATA
  När du har din hypotes och dina antaganden kring din målgrupp är det dags att samla in ny data. Detta kan du göra på lite olika sätt, exempelvis genom enkäter, intervjuer och kundtjänstärenden. Du kan även samla in relevant data från andra företags publikationer, social listening och SCB. Din data kan alltså komma från både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Var dock noga med vilka källor du använder, eftersom det är viktigt att datan är tillförlitlig.

  DAGS FÖR ANALYS
  Nu är det dags för den data du samlat in att jämföras mot det du vill veta om din målgrupp. Du kanske vill veta mer om målgruppens beteende, vad de föredrar och vilka behov de har. För att ta reda på detta analyserar du den data du samlat in och jämför den med din hypotes. Det är dock inte säkert att din data och din hypotes överensstämmer med varandra, och då behöver du korrigera hypotesen. Det kan handla om både små och stora skillnader, datan kan till och med peka på en helt annan målgrupp än den du trodde. Då gäller det att förlita sig på det du faktiskt vet, nämligen din data.

  Om analysen däremot visar motsatsen, att dina antaganden bekräftas med data, vidareutvecklar och förtydligar du den hypotes du redan tagit fram.

  DRA SLUTSATSER
  När din analys är genomförd ska slutsatser av den dras. Vad fick du veta? Detta kan handla om exempelvis din målgrupps behov, var de befinner sig geografiskt, vilka intressen de har och deras socioekonomiska situation.

  Med slutsatserna som underlag fattar du beslut gällande vad nästa steg är och hur du ska gå tillväga för att genomföra det steget. Slutsatsernas syfte är att hjälpa dig att förbättra och utveckla din marknadsföring, din strategi och ditt budskap. Om du exempelvis fått reda på att din största målgrupp i regel befinner sig på landsbygden kan du genom geografisk segmentering rikta din marknadsföring just dit.

  En målgruppsanalys är ett bra sätt för dig att öka chansen för en positiv tillväxt i din e-handel. Målgruppen är dock inte någonting som är konstant utan kan förändras. Att göra en ny målgruppsanalys med jämna mellanrum är därför att föredra.

  Undrar du hur målgruppers beteende online har förändrats under pandemin? Det kan du läsa om här!

 • Fick du svar på din fråga?